GIẤY IN MÃ VẠCH

Decal màu – 01

GIẤY IN MÃ VẠCH

Decal màu – 03

GIẤY IN MÃ VẠCH

Decal màu – 04

GIẤY IN MÃ VẠCH

Hangtag

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn decal cuộn – 01

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn decal cuộn – 02

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn decal cuộn – 04

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn decal cuộn – 05

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn decal cuộn – 06

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn đục lỗ – 01

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn đục lỗ – 02

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn đục lỗ biên

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn in màu – 01

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn in màu – 02

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn in màu – 03

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn in màu – 04

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn in màu – 05

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn in nhiệt trực tiếp

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn PVC

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn treo

GIẤY IN MÃ VẠCH

Nhãn xi bạc